معرفی

مشخصات فردی

ابراهیم چیرانی

نام - نام خانوادگی : ابراهیم   چیرانی

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت بازرگانی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت دولتی -صنعتی-بازرگانی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

ابراهیم چیرانی
ابراهیم چیرانی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^